Centrum Podatkowe

Biuro rachunkowe Brody

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Obsługi Podatkowej z siedzibą Brodach nr 116 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Kontakt 33 8766008 e-mail:piotr.mogila@tax.ceti.pl

Dane osobowe klientów, kontrahentów są przetwarzane są w celu: rozliczeń podatkowych i ZUS, prowadzenia ksiąg rachunkowych,  zakresie doradztwa finansowego, ekonomicznego czy rzeczoznawstwa oraz spraw kadrowo-płacowych, sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych, realizacji umów cywilnoprawnych, wystawiania faktur, regulowania płatności oraz drobnych spraw życia codziennego na podstawie przepisów prawa oraz w celu zawarcia umowy.  Dane osobowe będą przetwarzane ( w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa (np. ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości) lub do czasu zrealizowania umów. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony Twoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

———————————————————————————————————-


Centrum Obsługi Podatkowej działa na terenie miejscowości Brody w powiecie wadowickim, województwo małopolskie i obsługuje głównie klientów z okolic Kalwarii Zebrzydowskiej, ale także spoza tego rejonu pracując na dokumentach otrzymanych pocztą, lub przez Internet.

Profesjonalizm.

Centrum gwarantuje wykonywanie obowiązków z najwyższą zawodową starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Poufność i dyskrecja.

Wszelkie informacje przekazane przez klienta, traktowane są jako poufne w czasie trwania oraz po zakończeniu kontraktu.

Ochrona danych.

Powierzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy i w zakresie, jaki jest niezbędny dla wywiązania się z jej postanowień. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ustalonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa odbywa się z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania i sprzętu spełniającego najwyższe standardy bezpieczeństwa sprzętowego i programowego.

Ubezpieczenie.

Centrum współpracuje z doradcą podatkowym posiadającym licencję Ministerstwa Finansów nr 04681 na prowadzenie doradztwa podatkowego, oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami.